Zasady rekrutacji

Kierunek: ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA – STUDIA STACJONARNE

Struktura studiów:

- studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

- studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

 

NOWA MATURA

  • W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
  • Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
  • Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
  • Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.

 

 

  Współczynnik dla poziomu podstawowego Współczynnik dla poziomu rozszerzonego
Przedmiot

(jeden do wyboru)

język polski (pisemny), geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie 0,25 0,5
Język nowożytny

(pisemny)

dowolny 0,2 0,4

STARA MATURA

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej opartej na wiedzy z  języka polskiego, historii, geografii z zakresu szkoły średniej oraz wiedzy na temat współczesnych zjawisk kulturowych w Polsce i na świecie. Za rozmowę otrzymać można max 10 punktów. Uzyskanie 5 punktów kwalifikuje do przyjęcia na studia. Limit miejsc: 5.

LIMIT PRZYJĘĆ: 60 osób

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) stacjonarne

Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą absolwenci licencjackich studiów etnologicznych na podstawie oceny na dyplomie licencjackim, wedle lokaty na liście rankingowej.

O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich/magisterskich innych kierunków studiów*, wedle lokaty na liście rankingowej.

* Absolwenci studiów licencjackich/magisterskich innych kierunków studiów zobowiązani są do zaliczenia w trakcie studiów drugiego stopnia przedmiotu z poziomu studiów pierwszego stopnia  – Metody interpretacji kultury.

LIMIT PRZYJĘĆ: 40 osób

http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/index.html?slowo=etnologia